Tag Archives: SAFe

Review : Turn the ship around!

9780241250945-480x600In this business novel – Turn the ship around! A true story of turning followers into leaders – the author David Marquet shows you his journey as Captain on the nuclear submarine USS Santa Fe. He had the guts to lead in a completely different way. Top-down leadership sometimes endangered the men. He decided to give his men the control themself: with amazing results.

Marquet describes the traditional top-down management as the leader-follower model in which the followers have limited decision-making powers and where they are barely encouraged to make the most of their intellect, energy and passion. The follower has learned that he must rely on the leader who takes all the decisions, instead of fully focusing on the work process in order to keep the organization running as smoothly as possible. In contrast, the author sets the leader-leader model that not only brings improvements in terms of effectiveness and morale, it also makes the organization stronger and more agile.

The book consists of 29 chapters and is further subdivided into four parts. Each section describes a phase in the author’s struggle to change the way of working on board of the Santa Fe. In the first part Starting over, letting go of old ideas is central and we get an insight into the frustrations, questions and ultimate rejection of top-down leadership (Pain, Business as Usual, Change of Course, Frustration, Call to Action, “Whatever They Tell Me to Do!” and “I Relieve You!”).

In the following parts (control, competence and clarity) the bridge to the leader-leader structure and accompanying support pillars is described. The bridge is control, divesting control to others in your organization while keeping responsibility. Here it is necessary that you have competent workforce that understands the organization’s purpose.

Turn the ship aroundIn Part II Control (Change, in a Word, “Welcome Aboard Santa Fe!”, Under Way on Nuclear Power, “I Intend to…”, Up Scope!, Who’s Responsible?, “A New ship”, and “We have a Problem”) a number of basic control mechanisms are discussed to be able to work according to a leader-leader structure, including searching and rewriting the genetic code for control, acting your way to new thinking, conducting short, early conversations, resist the urge to provide solutions, eliminate top-down monitoring systems, think out loud and embrace the inspectors.

Part III Competence (“Mistakes Just Happen!”, “We learn”, Under Way for San Diego, All Present and Accounted For, and Final Preparations) shows that it is necessary for people to be technically competent to make the decisions they make. On a submarine this means specific understanding of physics, electricity, sound in water, metallurgy and so on (compare this with the engineering culture necessary for agile transitions in software or product development). In this part, the following competency mechanisms such as take deliberate action, learn everywhere and all the time, certify everything, don’t brief, continually and consistently repeat the message and specify goals, not methods.

In the final part IV Clarity (Under Way for Deployment, A Remembrance or War, Leadership at Every Level, A Dangerous Passage, Looking Ahead, Combat Effectiveness, Homecoming, A New Method of Resupplying, and Ripples) it becomes clear that to be able to push down authority, in addition to control it is becomes increasingly important that everyone understands what the organization is about. This section deals with a number of clarity mechanisms such as achieve excellence, build trust and take care of your people, use your legacy as a source for inspiration, use guiding principles for decision criteria, use immediate recognition to reinforce desired behaviors, begin with the end in mind and encourage a questioning attitude over blind obedience.

The actual story starts 25 days to change of command and then we get a description of the 172 days to deployment of the Santa Fe, provided the submarine passes through the strict inspections and it does. The Santa Fe was the worst performing ship (poor morale, poor performance and the worst retention in the fleet) and became the best performing ship of the fleet. There are 135 men on board of whom the most important persons with name and function are described. The story reads smoothly and each chapter is closed with a number of questions to consider.

Again a book that I can recommend to managers of organizations on their way to achieve more agility and it definitely makes sense that it is recommended within SAFe too.

The book also contains a number of references to websites, including www.leader-leader.com and www.davidmarquet.com where you can find additional material such as articles, a step-by-step plan, an assessment, et cetera can be found.

To order: Turn the ship around!

9780525534693-480x600The companion workbook – The turn the ship around! workbook. Implement intend-based leadership in your organization – written by L. David Marquet with Andy Worshek will help you to implement this leader-leader structure (intent-based leadership) in your organization. You get a lot of questions, exercises and activities on how to delegate and inspire for each of the chapters in the main book. It will show you how to to build a work community based on personal responsibility and trust. The workbook ends with the Intent-Based Leadership Manifesto

To order: The turn the ship around! workbook

Advertisements

Recensie: Gooi het roer om!

9789024404261-480x600In deze business roman – Gooi het roer om! leiderschap creëren op elk niveau binnen organisaties – neemt de schrijver David Marquet je mee op zijn reis als kaptein op de kernonderzeeër USS Santa Fe. Hij had het lef om op een compleet andere wijze leiding te geven. Top-down leiderschap bracht de manschappen soms regelrecht in gevaar. Hij besloot zijn manschappen zelf de controle te geven: met verbluffende resultaten.

Marquet omschrijft de traditionele top-down aansturing als het leider-volger model waarin de volgers beperkte beslissingsbevoegdheid hebben en waar ze amper gestimuleerd worden om hun intellect, energie en passie zo goed mogelijk te benutten. De volger heeft geleerd dat hij zich op de leider moet verlaten die alle beslissingen neemt, in plaats van zich volledig te richten op het werkproces om zo de organisatie zo soepel mogelijk te laten draaien. Hier tegenover zet de auteur het leider-leider model dat niet alleen verbeteringen met zich meebrengt op het vlak van effectiviteit en moreel, het maakt de organisatie ook duurzaam sterker en wendbaarder.

Het boek bestaat uit 26 hoofdstukken en is verder onderverdeeld in vier delen. Ieder deel beschrijft een fase in de strijd van de auteur om de manier van samenwerken aan boord van de Santa Fe ten goede te veranderen. In het eerste deel staat het loslaten van oude ideeën centraal en krijgen we een inkijkje in de frustraties, twijfels en afkeer van het top-down leiderschap (Pijn, De normale gang van zaken, verandering van koers, frustratie, schreeuw om actie, Wat ze maar willen! En Ik los u af!). In de volgende delen (controle, competentie en helderheid) wordt de brug naar de leider-leider-structuur en bijbehorende steunpilaren beschreven. De brug is gezag, het afstaan ervan aan anderen binnen je organisatie terwijl jij de verantwoordelijkheid houdt. Hierbij is het noodzakelijk dat je competente werknemers hebt die het hogere doel van de organisatie begrijpen.

Gooi het roer omIn Deel II controle (Welkom aan boord van de Santa Fe!, Met nucleaire kracht op weg, Ik ben van plan om…’, Periscoop omhoog!, Wie is verantwoordelijk?, Een nieuw schip, en ‘We hebben een probleem’) komen een aantal basis zeggenschap mechanismen aan bod om volgens een leider-leider-structuur te kunnen werken waaronder het zoeken en herschrijven van de genetische code voor controle, het toewerken naar een nieuwe manier van denken, het voeren van korte, vroegtijdige gesprekken, het onderdrukken van je neiging om oplossingen aan te dragen, het verwijderen van top-downcontrolesystemen.

Deel III Competentie (Fouten worden nu eenmaal gemaakt!, ‘We leren’, Op weg naar San Diego, Iedereen present en Laatste voorbereidingen) laat zien dat het noodzakelijk is dat mensen technisch in staat zijn om beslissingen te nemen die ze moeten nemen. Op een onderzeeër betekent dit specifiek kennis van, elektriciteit, geluid, metaalkunde etc (vergelijk dit met de noodzakelijke engineeringcultuur noodzakelijk bij agile transities in de software of productontwikkeling). In dit deel komen de volgende competentie versterkende mechanismes zoals bezin voor je begint, overal en altijd leren, autoriseren in plaats van briefen, het blijven herhalen van de boodschap en het bepalen van doelen in plaats van de methoden.

In het laatste deel IV Helderheid (Klaar voor de missie, Een oorlogsdocument, Leiderschap op ieder niveau, Een gevaarlijke doorgang, Vooruit kijken, Slagkracht, Thuiskomst, Een nieuwe manier van bevoorraden en Deining) wordt duidelijk dat om gezag te kunnen spreiden, naast autorisatie, het steeds belangrijker wordt dat iedereen door de hele organisatie heen begrijpt waar de organisatie voor staat. In dit deel komen een aantal helderheidsmechanismen aan bod zoals het streven naar uitmuntendheid, het bouwen van vertrouwen en zorgdragen voor je mensen, maak gebruik van je erfgoed als inspiratiebron, gebruik je grondbeginselen als criteria voor besluitvorming, geef onmiddellijk blijk van waardering teneinde het gewenste gedrag te stimuleren, begin met het einde voor ogen en stimuleer liever een kritische houding dan blinde gehoorzaamheid.

Het eigenlijke verhaal begint 25 dagen voor de overdracht van het bevel en vervolgens krijgen we een verslag van de 172 dagen voorafgaand aan de afvaart voor een missie van de Santa Fe mits de onderzeeër door de strenge keuringen heen komt en dat doet het met glans. De Santa Fe was het slechts presenterende schip en werd het best presterende schip in de vloot. Aan boord bevinden zich 135 bemanningsleden waarbij de meest belangrijke personages met naam en functie worden beschreven. Het verhaal leest vlot weg en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om over na te denken.

Wederom een boek dat managers van organisaties zich ter harte kunnen nemen bij hun weg naar meer agility (wendbaarheid) en wordt terecht aanbevolen binnen SAFe.

In het boek staan verder een aantal verwijzingen naar websites, waaronder www.leader-leader.com en www.davidmarquet.com waarop aanvullend materiaal zoals artikelen, stappenplan, assessment et cetera te vinden is.

Bestellen: Gooi het roer om!

Bij de oorspronkelijke Engelstalige versie is ook een Engelstalig werkboek beschikbaar. Zie hiervoor de review van de Engelse versie Turn the ship around!

SAFe recommended reading

The Scaled Agile website gives a list of recommended reading. If you are interested in SAFe or if you are a SAFe trainer I think many of these books are must reads. To get a jump start you can find reviews regarding several of these recommended reading and for several books there is a quick reference card, a one-pager, too. To complement the list I added some more reviews focusing on specific topics used, or can be used, in SAFe.SAFe (recommended reading - one pagers, 180321) v1.1

The following books are discussed on this blog:

To complement this reading list, I recommend the following books too:

Handout containing all one-pagers: SAFe (recommended reading – one pagers, 180321) v1.1

Review: Switch – How to change things when change is hard

41SMyZ0ovzL._AC_US436_QL65_In the book Switch – How to change things when change is hard the authors describe a fundamental three-part framework that can guide you in any situation where you need to change behaviour: direct the rider (provide chrystal-clear direction by addressing the rational side), motivate the elephant (engage people’s emotional side), and shape the path (make change more likely).
The book is divided in three parts. In the first part – Direct the rider, the authors describe that you should look for bright spots. Do not obsess about the failures but investigate and clone the successes. Then give the rider a starting point and a destination and give him a destination postcard so that the rider knows where you are going and it gives the elephant an insight why the journey is interesting. And finally you have to script the critical moves to be taken.
In the second part – Motivate the elephant we get many examples of how you can make the elephant believe that he is capable of conquering the change. It’s emotion that motivates the elephant. And emotion comes from feeling. En motivatie komt voort uit gevoel. On the one hand you can shrink the change and on the other you can grow your people grow (or, preferably, both).
In the last part – Shape the path we get to see what it means that, when you tweak the environment the behavior will change too. Simple adjustments can lead to dramatic changes. Look for ways to build habits and finally rally the herd. Behavior is contagious, help it spread.
Switch (rider, elephant, path, 180321) v1.0
Conclusion: A must read for the change agent, you get an in depth explanation of the three-part switch framework, and many, many examples. On top of this you get workshops with food for thought on the basis of a situation how the three switch parts should be handled (direct the rider, motivate the elephant and shape the path).

Recensie: Switch – Durf te veranderen

9789400505681-480x600In het boek Switch – Durf te veranderen werken de auteurs Chip en Dan Heath een fundamenteel raamwerk uit dat je kan helpen bij situaties waarin je gedrag moet veranderen (switch): stuur de bereider aan (geef kristalheldere instructies door de rationele kant van mensen aan te spreken), motiveer de olifant (betrek de emotionele kant van mensen erbij) en effen het pad (maak de verandering waarschijnlijker).

Aan ieder van de drie aspecten weidt het boek een deel. In het eerste deel – Stuur de bereider beschrijven de auteurs dat je op zoek moet gaan naar lichtpuntjes. Blijf niet hangen in mislukkingen maar onderzoek en kloon de successen. Geef vervolgens de bereider een startpunt en een eindbestemming en geef hem een ansichtkaart van de eindbestemming zodat de bereider weet waar hij/zij heen gaat en het geeft de olifant inzicht waarom de reis interessant is. En tenslotte schrijf je de te nemen cruciale acties voor.

In het tweede deel – Motiveer de olifant krijgen we vele voorbeelden hoe je de olifant kan doen geloven dat hij in staat is de verandering te veroveren. Het is de emotie die de olifant motiveert. En motivatie komt voort uit gevoel. Enerzijds kan je de verandering verkleinen en anderzijds kan je mensen laten groeien (of, beter nog, allebei).

In het laatste deel – Effen het pad krijgen we te zien wat het betekent als je de de omgeving verandert dit een effect heeft op het gedrag. Eenvoudige aanpassingen kunnen leiden tot enorme veranderingen. Zoek naar manieren om gewoontes aan te moedigen en tenslotte gebruik de mensen in de omgeving. Gedrag is besmettelijk, help het te verspreiden.

Switch (bereider, olifant, pad, 180321) v1.0

Conclusie: een must voor de veranderaar, je krijgt een veelheid aan voorbeelden en een gedegen onderbouwing van het driedelige switch raamwerk en daarnaast een aantal workshops waarmee je zelf aan de hand van een situatie moet nadenken hoe de drie switch onderdelen gehanteerd moeten worden (stuur de berijder aan, motiveer de olifant en effen het pad).

Bestellen: Switch – Durf te veranderen

Review Tribal Unity

51UbcHSbHHLEm Campbell-Pretty is the author of Tribal Unity – Getting from Teams to Tribes by Creating a One Team Culture.

Birds flock, fish swim, people ‘tribe’” – David Logan

A tribe is a group of people connected to one another, connected to a leader, and connected to an idea” – Seth Godin. Em’s first tribe is her EDW Agile Release Train, a team of teams in line with SAFe.

The book is broken into six sections.

In the first section we explore how to build great teams in order to create a solid foundation for a great tribe. Topics like team size, self-selection, delegation poker, using retrospective on cadence, visualization, daily communication, having a social contract and where possible be co-located are explained.

In the second section we get a lot of techniques for connecting teams and creating tribes to build a one team Culture. What’s the value of a shared identity? Strengthen the connection between and aligning the teams in the tribe by organizing unity hour and a daily cocktail hour. Visualizing the tribes work and maintaining the connection between team members by using chapters and guilds. Celebrate successes and share failures with the whole tribe and implement tribal kaizen rituals.

Section 3 puts the leader in the spotlight and explains ways to connect the leader with the tribe. A successful tribe leader needs to participate in the change they are leading. The leader needs to facilitate training, coaching, time and space to innovate, create connections by spending time at the Gemba and create a safe environment and build a strong team of lieutenants. They cultivate Love, generate Energy, inspire Audacity and provide Proof (LEAP).

In section 4 we get techniques to connect the tribe with an idea. The idea must generate the energy, provides alignment and helps the tribe pull together in times of crises. As a tribe leader you have to believe in, commit to and share your idea and communicate, and communicate and communicate. Book clubs, unity hours and cocktails hours can be leveraged to help to increase awareness of your vision.

Section 5 explores ways for sustaining tribal unity by monitoring the tribe’s health by using an employee Net Promotor Score (eNPS), use storytelling to remind your tribe of where it came from and reinforce your tribe’s values, be disciplined about your tribe’s rituals and values. And finally develop a team of potential successors.

The last section gives food for thought to engage management in tribal unity.

In the appendix we get The tribal unity checklist to give you a jump start when building your own tribe.

Conclusion: A must read when building up team of teams (a tribe, an Agile Release Train, …). The book is practical, inspiring and energizing. You get a lot techniques, real life examples and references to helpful books, articles on the web, videos and many, many quotes. I add one: “When spider webs unite, they can tie up a lion” – African proverb

To order: Tribe unity

Review: The Five Dysfunctions of a Team

9780787960759-480x600In the book The Five Dysfunctions of a Team – A leadership fable Patrick Lencioni explains the essence of collaboration within a team. The book has been available for a number of years, but I found it on many lists, for example as one of the recommended books within SAFe, so that my curiosity was triggered.

The book consists of two parts, where the first, most voluminous part tells a fable in which we see a non-functioning management team struggle in her sometimes difficult way to a truly cooperative team and the second part deals with understanding of and countering the five dysfunctions.

In the fable, we follow the newly appointed CEO Catherine, who was commissioned by the board to turn the management team into a truly collaborative team that can produce results. In a number of off-sites she starts with het management team to build a real team. She explains step by step everyone the triangle with the five dysfunctions of team. As a first step, she discusses what “absence of trust” means. Through a number of exercises, she works on improving mutual trust. Then she grasps the fifth frustration ‘inattention to results’ and sets the goal for the coming period with the group. Through a variety of exercises, the other three frustrations also come up for ‘fear of conflict’, ‘lack of commitment’ and ‘avoidance of accountability’. It is as expected, really learning by mistakes, three steps forward and two steps back, but eventually a real team emerges.

The Five Dysfunctions of a Team (QRC, 180123) v1.0To download: The Five Dysfunctions of a Team (QRC, 180123) v1.0

In the second part the author zooms in on the triangle used in the fable with the five dysfunctions. We get a summary of the model and a team questionnaire containing fifteen questions to determine which dysfunctions are / are not applicable for the team

Subsequently, we get for each dysfunction, characteristics of teams where the dysfunction is present and characteristics of teams that have mastered the dysfunction. In addition, we get a number of suggestions on how to counter the dysfunction and what role the leader should play in this.

Finally, the relationship between the various dysfunctions is explained. The first step is trust. If there is trust, one dares to enter into conflicts through which involvement is created. By being involved one feels accountable and with this the desired results can be achieved.

Conclusion: an easily readable book that clearly highlights the essence of teamwork. The five dysfunctions offer a nice handle to show whether or not a team is functioning properly. A must read for agile teams. The team questionnaire (fifteen questions) is a simple tool to determine which dysfunctions are / are not applicable for the team. If you look further at the suggestions offered to tackle the dysfunctions, you will get a toolbox to turn a group of people into a real team. It’s a pity that the suggestions offered are not more concrete.

To order: The Five Dysfunctions of a Team

9780470823385-480x600For those who prefer a manga like edition, I can recommend the illustrated leadership fable The five dysfunctions of a team, illustrated by Kensuke Okabayashi (see example pages)

To order: The Five Dysfunctions of a Team (Manga edition)

 

Schermafdruk 2018-02-01 20.24.59