Recensie NR. 5 – 2018 Vakblad Projectmanagement

kwd5Zojuist alweer het vijfde nummer van het vakblad Projectmanagement van KWD Resultaatmanagement gelezen. Ook deze keer weer het lezen meer dan waard.

Agile staat in de meeste artikelen centraal. In het hoofdartikel legt Luuk Ketel de link tussen agile en projectmanagement. Is het altijd wel zo rooskleurig dat als we agile werken we de projectmanager op straat kunnen zetten? Leent ieder veranderinitiatief zich altijd voor agile of biedt op maat maken de oplossing? Of geeft een traditionele aanpak een betere fit? Een artikel in lijn met mijn boek Scaling agile in organisaties. Vervolgens geeft Gert-Jan Bes inzicht in SAFe 4.5 en hoe SAFe wordt gebruikt bij Alliander en het UWV (nb. Ondertussen is SAFe 4.6 verschenen met daarin o.a. de vijf belangrijkste competenties van een lean organisatie, het gebruik van SAFe binnen overheidsorganisaties en het toepassen van een portfolio canvas). Verder een volgend artikel in de reeks Agile procurement waarin deze keer vanuit de ogen van de klant gekeken wordt naar een agile samenwerkingsrelatie (Lex Lenselink, Machiel Boneschanscher en Erik van Daalen) en tenslotte Agile in het korps Commandotroepen. Een militair die over het toepassen van agile principes en waarden schrijft. Vreemd? Nee hoor zou ik zeggen. Op mijn blog heb ik recentelijk recensies gezet van boeken van andere militairen over leiderschap (Teams door het vuur en Gooi het roer om).

Verder vinden we nog een aantal andere artikelen zoals Bruggen slaan in multi-culti projecten van Peter Storm waarin duidelijk wordt dat bij het samenwerken met teamleden met verschillende culturele achtergronden de methode soms aangepast of ingetoomd moet worden, wederzijds begrip kweken belangrijk is, je een flexibele leiderschapsstijl moet toepassen, je gezamenlijk het conflict moet leren hanteren en dat je moet leren om op afstand te kunnen samenwerken. Daarnaast een interview van Cok de Zwart met De chef-kok van het drie-sterren restaurant De Leest over passie (nb Zie ook mijn blog over een Sushi Master met passie (Jiro passie en Jiro filosofie en agility). Tenslotte een samenvatting van Jaap Stoppels van een tweetal artikelen over verticaal en horizontaal leiderschap en het kiezen van sleutelfiguren in je projectteam uit het International Journal of Project Management.

Uiteraard ontbreken ook de columnisten niet. Ben Berndt met Een voedzaam gesprek waar verschillende filosofen de revue passeren en je wellicht met jezelf in gesprek moet gaan, John Hermarij met Het wordt tijd dat we echt gaan managen ipv schijnbewegingen van charlatans en fakirs en onderstreept waarom ik altijd zelfsturend in zelf-organiserend verander als we het over agile teams hebben en Peter Storm met Governance in een agile omgeving over oa het Paard van Troje en een beeldenstorm om ons te bevrijden van belemmerende dogma’s en tenslotte staat er ook weer een recensie van mijn hand in. Deze keer over Kanban in de praktijk.

Geen abonnee maar wel belangstelling voor het blad, en ik kan het van harte aanbevelen, dan is het een kwestie van abonneren. Zie: KWD Resultaatmanagement.

Advertisements

AgileSHIFT an overarching agile framework

AgileSHIFTcoverMany organizations are struggling to implement agile delivery frameworks to increase their level of agility, and many organizations fail. One of the reasons is the culture clash between a traditional organization and the agile culture. Only implementing agile delivery frameworks in e.g. your IT department is not enough.

AXELOS has developed a framework (see attached Quick Reference Card/QRC AgileSHIFT) that prepares people for transformational change by creating a culture of enterprise agility. The AgileSHIFT framework helps organizations to undergo a transformational change, to adopt a ‘survive, compete and thrive’ mindset. It will help to bridge the gap between the current and the target state (the Delta in AgileSHIFT) by embracing a range of agile, structured and hybrid approaches across the organization. The existing severe split between ‘run the business’ and ‘change the business’ will vanish. Now called, in this framework, Run the Organization and Change the Organization. Everyone is a change-enabler, encouraged and empowered to make change happen.

AgileSHIFT (QRC, 181012) v1.0To download: AgileSHIFT (QRC, 181012) v1.0

The AgileSHIFT framework explains why we need enterprise agility. There is an increasing pace of change (VUCA: volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), the role of technology (from technology supported, via technology enabled towards technology centric), the delta between the current and target state of your organization and disruptive influences by enablers (as the gig economy, remote working, cloud storage and online presence), inefficient markets and black swan events.

To accommodate what we have to do the AgileSHIFT framework defines enterprise agility, principles and practices. Enterprise agility is the ability of an organization to move and adapt quickly in response to shifting customer and market needs. The five principles are: Change will happen so embrace the status quo, challenge the status quo, develop an environment where everybody adds value, focus on the co-creation of customer value and tailor your approach. The five practices are: Plan to be flexible and adaptable, engage stakeholders, build collaborative teams, focus on the co-creation of customer value and measure value.

The how (corresponds with the AgileSHIFT delivery approach) is expressed in the AgileSHIFT framework by the roles, the AgileSHIFT workflow and an iteration and by tools and techniques. There are three roles: the AgileSHIFT team, sponsor and coach. A simple iteration approach is explained but depending on the situation you have to choose the right approach. Tools and techniques include: customer stories and epics, relative estimating and story points, AgileSHIFT task list and roadmap, swarm, kanban, canvasses and agendas. For the last two there will downloads available.

To show your understanding of AgileSHIFT, foundation and practitioner certification will be possible.

In the next picture, I have positioned AgileSHIFT.Grasp session (Scaling Agile, 180526) v1.1

Review: The tipping point – How little things can make a big difference

9780349113463-480x600See for the Dutch version Het beslissende moment

The tipping point – How little things can make a big difference is written by Malcolm Gladwell. In this book we get a multitude of examples in which the author shows what it means to reach a tipping point. If we try to sell an idea, attitude or product, we want or need to help our listeners, our customers, our employees. We try to change them in some small yet critical respect, to convince them, to persuade them to reach a critical mass so that the goal comes closer. And that can be the acceptance of an idea, a changed attitude or the increased sales of a product.

To achieve the change the author uses the three rules of epidemics: the law of the few, the stickiness factor and the power of context.

The law of the few shows that we need both connectors, mavens and salesmen. The connectors can bring the world and know lots of people. Whoever you want to reach, in a maximum of six steps, you can reach that person from your network. The mavens are accumulators of knowledge and brokers in information. Mavens are solvers of both their own problems and those of others. You use salesmen to persuade others where the word of mouth is still the most important form of human communication.

Tipping point (QRC EN, 181007) v1.0To download: Tipping point (QRC EN, 181007) v1.0

To penetrate the message, the product, or attitude (The stickiness factor) a messenger is needed that brings a memorable and contagious message. The message or advice must be practical as well as personal.

Finally, the power of the context shows that the sensitiveness to the message depends on change and the times at which and the places where they occur. Within a group of up to 150 people (the Dunbar number) it is possible to know everyone. To create an contagious movement you often have to create many small movements first (the paradox of the epidemic). The theory of broken windows can be used here too. A (social) epidemic or event can be tipped, by tinkering with the smallest details of the immediate environment.

Conclusion: The book reads smoothly and offers appealing examples of (social) epidemics, suicide, smoking, Sesame Street, Blue’s Clues, the Ya-Ya sisters, the rise and fall of the crime in New York. The author knows how to reach a turning point in a striking way and shows that one creative person can change the world. While reading, it becomes clear why this book is recommended literature within SAFe to support the tipping point at the beginning of the SAFe implementation roadmap.

To order: The tipping point – How little things can make a big difference

 

Recensie: Het beslissende moment – Hoe je het verschil kunt maken

9789047005858-480x600

Zie voor de Engelse versie The tipping point.

Het beslissende moment – Hoe je het verschil kunt maken is geschreven door Malcolm Gladwell. In dit boek krijgen we een veelheid aan voorbeelden waarin de auteur laat zien wat het betekent om een kantelmoment te bereiken. Als we proberen een idee, houding of product te verkopen zullen we onze toehoorders, onze klanten, onze medewerkers over een drempel willen of moeten helpen. We proberen ze in een klein maar doorslaggevend opzicht te veranderen, te bekeren, te overtuigen om daarmee een kritische massa te bereiken zodat het doel daarmee dichterbij komt. En dat kan het accepteren van een idee zijn, een gewijzigde houding of de toegenomen verkoop van een product.

Om deze omslag te bereiken hanteert de auteur hiervoor de drie regels van epidemieën: de wet van de enkeling, de beklijvende factor en de kracht van de context.

De wet van de enkelingen laat zien dat we zowel verbinders, kenners als verkopers nodig hebben. De verbinders kunnen anderen bijeenbrengen en kennen massa’s mensen. Wie je ook wilt bereiken, in maximaal zes stappen is die persoon vanuit je netwerk te benaderen. De kenners zijn verzamelaars van kennis en makelaars in informatie. Kenners zijn oplossers van zowel hun eigen problemen als die van anderen. Verkopers gebruik je om anderen te overtuigen waarbij de mondelinge overdracht nog steeds de belangrijkste vorm van communicatie is.

Tipping point (QRC NL, 181007) v1.0Downloaden: Tipping point (QRC NL, 181007) v1.0

Om de boodschap, het product, of de houding te laten beklijven (De beklijvende factor) is een boodschapper nodig die een aanstekelijk bericht brengt dat onthouden wordt. De boodschap of het advies moet zowel praktisch als persoonlijk zijn.

Tenslotte laat de kracht van de context zien dat de ontvankelijkheid voor de boodschap afhankelijk is van voorwaarden en omstandigheden en de tijdstippen waarop en de plaatsen waar ze zich voordoen. Binnen een groep van maximaal 150 personen (het Dunbar nummer) is het mogelijk om iedereen te kennen. Om een aanstekelijke beweging te creëren moet je vaak eerst vele kleine bewegingen op gang brengen (de paradox van de epidemie). Ook de theorie van de kapotte ramen is hier op zijn plaats. Een (sociale) epidemie of gebeurtenis kan worden gekeerd, een omslag kan worden bereikt door de kleinste details van de directe omgeving te herstellen.

Conclusie: het boek leest vlot weg en biedt aansprekende voorbeelden van onder andere (sociale) epidemieën, zelfmoord, roken, Sesamstraat, Blue’s Clues, de Ya-Ya zusters en de opkomst en neergang van de misdaad in New York. De auteur weet het bereiken van een kantelpunt treffend over te brengen en laat zien dat één creatieve persoon de wereld kan veranderen. Al lezende wordt het ook duidelijk waarom dit boek binnen SAFe als aanbevolen literatuur wordt aangeduid ter onderbouwing van het kantelpunt aan het begin van de implementatie roadmap.

Bestellen: Het beslissende moment – Hoe je het verschil kunt maken

Recensie Design thinking – radicaal veranderen in kleine stappen

9789024421435-480x600Guido Stompff heeft een helder boek – Design thinking – radicaal veranderen in kleine stappen – geschreven over design thinking. Wat is design thinking en wanneer kan/moet ik het toepassen.

Problemen zijn van alledag en er zijn slechts drie stijlen om deze problemen op te lossen. Uiteraard is daar de probleemgerichte, analytische stijl, de tweede is besluitvorming, denk aan politieke vraagstukken en de derde, minst bekende stijl is gericht op het bedenken van nieuwe dingen. Dit is de stijl van ontwerpers, architecten en kunstenaars en gaat niet zozeer uit van problemen, maar van het creëren en testen van oplossingen. Design thinking past in deze laatste stijl.

De auteur begint met het neerzetten van design thinking in de drie stappen framen, experimenteren en reflecteren en verderop in het boek gaat de auteur over in meer gedetailleerdere stappen framing, analyse, ideeontwikkeling, realisatie en reflectie. Hierbij worden de stappen framing, analyse en reflectie in cocreatie uitgevoerd en de stappen ideeontwikkeling en realisatie zijn de creatie stappen.

Design thinking (QRC, 181005) v1.0Downloaden: Design thinking (QRC, 181005) v1.0

Middels voorbeelden en heldere samenvattingen wordt duidelijk dat we design thinking moeten zien als een iteratief proces waarbij we de genoemde stappen framing, analyse, ideeontwikkeling, realisatie en reflectie in eerste instantie heel snel doorlopen. Zo krijgen we circa tien juiste frames die worden vastgelegd in bijvoorbeeld frameboards (naam frame, beschrijving, waardepropositie, probleem, oplossingsrichting, alternatieven). Vervolgens nemen we meer tijd om een drietal frames van het juiste ontwerp te voorzien waarvan we ten slotte van één frame het design in detail uitwerken. De auteur noemt dit de 1-10-100 aanpak, waarbij de eerste iteraties in één dag uitgevoerd kunnen worden, vervolgens kost een iteratie 10 dagen en het uitwerken van het juiste gedetailleerde design wellicht 100 dagen.

In de analyse stap komen we design research tegen. Vanuit de design hypothese in de vorm als … dan … het ontwerp neerzetten.  Startend met research for design (diepte-interviews en vragenlijsten (bewuste kennis), observeren en participeren (tacit knowledge), personas, customer journey mapping, contextual inquiry) en afsluitend met research by design (usability testing en utility testen: alfa- en betatesten).

Ter ondersteuning van de ideeontwikkeling fase neemt de auteur ons mee in de wereld van creativiteitstechnieken. Hij beschrijft de principes (geen kritiek, wilde ideeën zijn welkom, combineren, weglaten of veranderen en divergeren en convergeren) en te hanteren vuistregels (start met ‘Hoe kun je …’, toestemming van de deelnemers, wyberen, duidelijke rollen, sensitizing, convergeer naar enkele goede ideeën en tijd is heilig). Uiteraard kunnen divergentietechnieken (reageren op elkaar, associaties, analyse en systematische aanpak) en convergentietechnieken (clusteren, ordenen, reflecteren, streepjesmethode) niet ontbreken.

In de realisatiefase komt de kracht van beelden nadrukkelijk naar voren. De ideeën zullen voldoende uitgewerkt moeten worden in een taal die anderen begrijpen en met de juiste fidelity (de mate van realisme), zodat reflectie mogelijk is (bijvoorbeeld een tekening, maquette, model of functionerend prototype). Hierbij moet de representatie van zowel de bestaande als de gewenste situaties passen bij het onderwerp.

In de reflectie fase wordt enerzijds gereflecteerd binnen het frame en daarnaast op het frame. Hierbij spelen de volgende vragen een belangrijke rol: Levert het op wat verwacht wordt? Wat zijn de onverwachte effecten? Introduceert het nieuwe problemen?

Conclusie: Een goed leesbaar en fris opgemaakt boek dat je helpt om een beeld te krijgen van Design thinking en je de eerste stappen aanreikt om zelf met design thinking aan de gang te gaan. Er is een website aanwezig maar die bevat nog geen extra materiaal (bit.ly/designthinking_extra).

Bestellen: Design thinking – radicaal veranderen in kleine stappen

Speed up Innovation with Design Thinking | Guido Stompff | TEDxVenlo

 

Recensie: Teams door het vuur

9789024400966-480x600Rob Evers heeft het boek Teams door het vuur – 9 krijgsmachtlessen voor managers geschreven. Het is ondertussen al een jaar of zeven oud maar is nog steeds waardevol bij het bouwen of begeleiden van teams of tribes. De auteur introduceert het vuurwiel waarin de balans gezocht wordt tussen actie, reflectie en teamgevoel als aanjager voor de organisatie dynamiek. Uitgangspunt zijn de, in de krijgsmacht, opgedane lessen en ervaringen van de auteur. Deze lessen zijn vervolgens vertaald naar de beroepspraktijk.

In het boek staat het vuurwiel centraal en iedere pijler (actie, reflectie en teamgevoel) wordt in drie lessen onderverdeeld waarbij iedere les haar eigen hoofdstuk krijgt. Ieder hoofdstuk begint met een case en de daaruit te trekken lessen. Deze lessen worden uitgebreid beschreven aan de hand van ervaring en theoretische modellen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf Van compagnie naar company waar de krijgsmachtlessen worden vertaald naar het bedrijfsleven.

Dia1Te downloaden: QRC Teams door het vuur

In deel 1 staat actie centraal. Hier bevinden we ons in het vuur van de strijd waar we op elkaar moeten letten, elkaar vertrouwen en begrijpen. Deel II beschrijft reflectie, hier het vuur van de smid genoemd. Als je jezelf niet leidt, kan je ook de ander niet leiden of inspireren. Door met elkaar te denken (gedachten lezen, voorspellen, intuïtie, ratio en kritisch blijven) en elkaar te verbeteren (aanpassen, wendbaar zijn, leren) ben je als team tot veel meer in staat. In het laatste deel staat het teamgevoel, het kampvuur, in de spotlights. Met elkaar blijven (kameraadschap, broederschap, vriendschap), daarbinnen je eigen plek innemen en verkrijgen middels rituelen rond opnemen en afstoten, en lef en moed hebben. Waarbij moed aan de hand van de ster van moed beschreven wordt (vertrouwen, groepsintegratie, overtuigen, persoonlijkheid, fysieke fitheid, training, en leiderschap).

Conclusie: Een goed boek over leiderschap en teamvorming dat je kan helpen bij het bouwen of begeleiden van teams of tribes. Als ik het boek Gooi het roer om! van David Marquet (kaptein op de kernonderzeeër USS Santa Fe die ook zijn krijgsmachtlessen deelt) ernaast leg dan zien we overeenkomsten, aanvullingen maar ook verschillen. David Marquet benadrukt het leider-leider model waar Rob Evers spreekt over opdrachtgerichte commandovoering, effectieve bevelen geven en beslissingen nemen meer passend binnen het leider-volger model.

Bestellen: Teams door het vuur – 9 krijgsmachtlessen voor managers

Review: Tribal Leadership

9780061251320-480x600Dave Logan, John King, and Halee Fischer-Wright wrote the book Tribal Leadership – Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization.

We probable are all familiar with Tuckman’s stages of group development and this book describes a model to explain how tribes (small company, 20-150 people, Dunbar’s number) or a tribe of tribes (large company) can or have to follow the five tribal stages to become a high performing tribe or thriving organization.

In the first stage we see people cluster together, and their behaviour expresses despairing hostility, such as in a gang (communication: “life sucks”).

In the second tribal stage we see a person separate from others who seem to have some power that they lack and their behaviour is characteristic of being apathetic victims (communication: “my life sucks”).

In the third stage we see a person who is connected to others in a series of two-person relationships, where they attempt to outperform one another and striving for dominance (communication: “I’m great”).

QRC Tribal leadershipTo download: QRC Tribal leadership

The fourth and fifth tribal stages are the places to be. In the fourth stage, the person forms structures called triads, in which they build values-based relationships between others and established a noble cause. When people at stage four cluster together, they radiate tribal pride (communication: “we’re great”). The last stage shares the same characteristics of stage four, except that there is no “they”. As a result, these people form ever-growing networks with anyone whose values resonate with their own (communication: “life is great”). Once the situation changes, the culture regresses to stage four, where it can move forward once a new opportunity arises or is engineered.

The book contains four parts:

  • The first part focusses on the tribal leadership system. What are corporate tribes and the five tribal stages.
  • In Part II we get an explanation what your journey as a leader could look like, leading others through the stages, starting in stage one – on a verge of a meltdown, via stage two where we see disconnected and disengaged people and stage three, the wild, wild west. And finally you must have your own the tribal leadership epiphany, your own awakening, before you can make the step into stage four to establish tribal leadership.
  • Part III describes what it means to own tribal leadership and stabilize stage four. Core values and a noble cause are essential as well as triads and networking. This part ends with a guide on strategy starting with the core values and noble cause, what we want (outcomes), what we have (assets) and what we will do (behaviours) as well as test questions.
  • Part IV, the last part, gives insights in vital work communities.

In every chapter we get coaching tips and technical notes and many, many real life cases to give in-depth insights. For every stage we get a summary and leverage points for a person in that stage and success indicators for you as a tribal leader.

Conclusion: Great book to understand the dynamics of organizational behaviour and what it means to build high performing tribes or thriving organization and become a real tribe leader. It’s not an easy read but at the end you have many real life cases to help you to make your next step when building or optimizing productivity of your organization or tribe.

To order: Tribal Leadership

On their website you can download a lot of tools: www.culturesync.net