IPMA ICB4: een kritische noot en een aantal ondersteunende boeken

icb4

De afgelopen maanden zijn er een aantal boeken m.b.t. de ICB4 verschenen:

 • IPMA Examengids ICB4
 • Projectmanagement op basis van ICB versie 4
 • Better practices of project Management

De boeken kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op de IPMA B, C, D en PMO-certificeringen. In deze blog wil ik jullie laten zien waar deze verschillende publicaties uit bestaan en in hoeverre ze overlappen of afwijken.

De officiële ICB4 beschrijft voor de gebieden project-, programma en portfolio-management 29 competentie-elementen verdeeld over drie competentiegebieden:

 • 5 Contextuele competenties
 • 10 Gedragsmatige competenties
 • 14 Vaktechnische competenties (13 voor projectmanagement).

IPMA Examengids ICB4

In het boekje Examengids ICB4 geschreven door Bert Hedeman, John Hermarij en Sven Huynink zijn de 28 competentie-elementen voor het gebied projectmanagement nader onderverdeeld in 68 competenties. Deze competenties zijn vervolgens in een 286 eindtermen uitgewerkt. Per eindterm wordt een korte toelichting gegeven en is aangegeven welk kennisniveau (begrijpen, toepassen, analyseren) vereist is voor de IPMA B, C, D en PMO-certificering. De hoofdindeling van de examengids volgt de indeling van de ICB4.

Ik vind het een gemiste kans dat de ICB4 en eindtermen een aantal jaren achterlopen. In veel organisaties voert het agile zijn de boventoon en dat komt absoluut niet tot uitdrukking in de ICB4 en de bijbehorende eindtermen. Denk hierbij aan business agility, start-ups, technologische disruptie, fintechs, blockchain, virtual reality, artificial intelligence, IoT, innovatie levenscyclus, lean-agile mindset, Kotter’s XLR8 model, DevOps, BusSecOps, BusDevOps en het opschalen van agile teams en bijbehorende raamwerken, slicen van epics, features en user stories, verschillende vormen van retrospectives, lean start-up en gebruik van het minimum valuable product, A/B testen, feedback loops, de verschuiving van projectwerk naar regulier werk, geautomatiseerd testen en in productie nemen, agile portfoliomanagement, nieuwe rollen (certificeren?) zoals Scrum Master, Product Manager, Product Owner, Integration Manager, Release Train Engineer, roadmap Manager, Epic Owner, etc.

Ook kan je vraagtekens stellen bij het aantal eindtermen. Zijn we hierin niet doorgeschoten?

Projectmanagement op basis van ICB versie 4

Het boek Projectmanagement op basis van ICB versie 4 geschreven door Bert Hedeman en Roel Riepma (634 pagina’s) beschrijft alléén het gebied projectmanagement en is daarmee in overeenstemming met het boekje IPMA Examengids ICB4.

De auteurs hebben echter gekozen voor een van de ICB4 afwijkende indeling.

 • Eerst wordt als inleiding de contextuele competentie Projectoriëntatie beschreven en vervolgens worden de 13 vaktechnische projectmanagementcompetenties verdeeld en soms uitgesplitst over de levenscyclus van een project:
  • Projectvoorbereiding competenties: Projectvoorbereidingsfase, Belanghebbenden, projectorganisatie, eisen en doelen, risico’s en kansen, en projectaanpak
  • Projectdefinitie competenties: projectdefinitiefase, scope, kwaliteit, tijd, mensen, middelen, financiën, en zakelijke rechtvaardiging (contextuele competentie)
  • Projectuitvoering en –afsluiting competenties: inkoop, wijzigingsbeheer, configuratiemanagement, informatie en managementsystemen, beheersing en rapportage, verandering en transformatie, en afsluiting.
 • De gedragsmatige competenties zijn in twee blokken onderverdeeld:
  • Aansturen van jezelf: zelfreflectie en zelfmanagement, persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid, en persoonlijke communicatie
  • Verbinden met anderen: relaties en betrokkenheid, leiderschap, teamwerk, vindingrijkheid, resultaatoriëntatie, onderhandelen, conflicten en crisis.
 • De vijf contextuele competenties zijn veel verder uit elkaar getrokken en onderverdeeld in:
  • Doorvoeren van verandering: Strategie, programmamanagement, portfoliomanagement, inrichten PPP- en PMO-organisaties, en procesontwikkelingsmethoden (wat mij betreft zou een betere omschrijving op-leveringsmethoden zijn)
  • Interne omgeving: organisatietheorie, personeelsmanagement, financiële administratie
  • Externe omgeving: Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu, duurzaamheid, wet- en regelgeving, invloed en belangen, en cultuur en waarden.

Door te kiezen voor een eigen indeling, en mijns inziens voor de lezer wel een logische indeling, had ik wel bij beschrijving van de opbouw van het boek een kruistabel verwacht met daarin de ICB-competentie elementen (in volgorde van de ICB4) en de bijbehorende hoofdstukken in dit boek.

Alle hoofdstukken hebben een standaard opbouw, bestaande uit: een beschrijving van de kerncompetentie, de leerdoelen (in overeenstemming met de Examengids ICB4), definities, prestatie-indicatoren op basis waarvan het voldoen aan de competentie kan worden gemeten (conform de ICB4), positionering (waar en wanneer deze competentie van belang is), inhoudelijke paragrafen met een beschrijving en voorbeelden van de eindtermen, en tenslotte verantwoordelijkheden.

Daarnaast is bij de beschrijving aangegeven indien bepaalde eindtermen wel/niet voor IPMA B, C, D en PMO-certificeringen van toepassing zijn. Aan het eind van het boek is een literatuurlijst opgenomen.

De auteurs zijn erin geslaagd om de verschillende eindtermen op een overzichtelijke en begrijpelijke, maar toch beknopte wijze, voorzien van vele schema’s en tabellen, weer te geven. En dat is gegeven de 286 projectmanagement eindtermen geen sinecure.

Ter ondersteuning bij het boek is een website ontwikkeld www.PMversie4.nl waar een totaaloverzicht van alle gebruikte definities is te vinden. Ook zullen hier eventueel aanvullende voorbeelden en correcties worden vermeld en kunnen vragen en opmerkingen over het boek worden gesteld.

Better practices of project Management

Het Engelstalige boek Better practices of project Management geschreven door John Hermarij (712 pagina’s) geeft in de inleiding aan dat dit boek, in tegenstelling tot het hiervoor beschreven boek, de gehele ICB4 omvat, dus zowel de gebieden project-, programma als portfoliomanagement. In John’s boek kom ik regelmatig het onderscheid tegen tussen project en programma (bijvoorbeeld paragrafen over rollen in projecten en rollen in programma’s of documenten in projecten en documenten in programma’s) tegen. Portfoliomanagement komt m.i. veel minder uit de verf en ik vraag mij dan ook af of het gerechtvaardigd is om te stellen dat dit boek geschikt is om je voor te bereiden voor de IPMA-certificeringen van de senior portfoliomanager (B) en portfolio directeur (A)?

De auteur heeft ervoor gekozen om dicht bij de ICB4 te blijven en geeft voor ieder competentie element een afzonderlijk hoofdstuk. De volgorde van de competentiegebieden wijkt wel af. Eerst worden de 14 vaktechnische competenties beschreven, vervolgens de 10 Gedragsmatige competenties en tenslotte de 5 Contextuele competenties.

Ook in dit boek hebben alle hoofdstukken een vaste indeling. Ieder hoofdstuk begint met een foto en de belangrijkste concepten, vervolgens de bijbehorende definities, een beschrijving van de competentie, de acties die je moet uitvoeren om te kunnen voldoen aan de competentie, een beoordelingsvragenlijst om ontwikkelpunten te kunnen vaststellen, een samenvatting van bijbehorende belangrijke onderwerpen (veelal IPMA eindtermen), opdrachten om de competentie verder te ontwikkelen en een verwijzing naar de bij dit boek behorende website voor additionele technieken, vragen, downloads etc.

Kijkend naar de leerdoelen in de examengids dan is er geen eenvoudige 1 op 1 verwijzing te maken. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt welke leerdoelen wel/niet van belang zijn voor de verschillende IPMA-certificeringen.

Ook deze auteur slaagt erin om de grote hoeveelheid theorie in begrijpelijke termen te beschrijven en gebruikt ter verduidelijking veelvuldig tabellen en grafieken. Het boek kent geen afzonderlijke literatuurlijst maar daar waar relevant zijn in voetnoten verwijzingen naar bijbehorende literatuur opgenomen (wel zo makkelijk). Af en toe neemt de auteur je mee in zijn soms ‘filosofische’ denktrend (bijvoorbeeld ‘you are trown into a project’) en beschrijft hij onderwerpen die je niet altijd tegenkomt denk hierbij aan bijvoorbeeld Islamitische financiering, virtue ethics (Plato), etc.

Ter ondersteuning is er de website www.betterpracticesofpm.com. Deze site is een interactieve leeromgeving die nadrukkelijk gepositioneerd wordt als integraal onderdeel van dit boek. Het omvat extra toelichtingen, discussies, ondersteunende video’s en afhankelijk van de doelgroep, bijvoorbeeld trainers, aanvullend trainingsmateriaal.

Conclusie:

Zie voor mijn mening over IPMA eindtermen de paragraaf mbt de IPMA examengids.

Los daarvan zijn beide boeken prima naslagwerken. Door de grote hoeveelheid eindtermen is het soms weleens kort door de bocht en had er bij bepaalde onderwerpen iets meer toelichting op zijn plaats geweest maar dan zouden de boeken niet meer hanteerbaar zijn.

Als je in Nederland zelfstandig een projectmanagement IPMA-certificering wilt halen dan is het boek Projectmanagement op basis van ICB versie 4 een betere keuze omdat je daar meer bij de hand genomen wordt welke leerdoelen voor jouw certificering van belang zijn.

Ben je projectmanager of programmamanager en wil je je verder bekwamen in het vakgebied dan biedt het boek Better practices of project Management met de assessments en de acties meer dan voldoende handvatten en is de bijbehorende website een welkome aanvulling.

Volg je een training bij een door IPMA erkend opleidingsinstituut dan zal vanuit het training voldoende aandacht gegeven worden aan de eindtermen en kunnen beide boeken als achtergrondmateriaal dienstdoen.

Bestellen:

Book review: The Good Sponsor

product_thumbnail-php-2Jim Johnson, Standish Group, wrote the book ‘The good Sponsor’. The Standish Group already published The Executive Sponsor Research Report. And this book can be seen as a follow up and will help you to strengthen your skills to be a good project sponsor.

The main part of the book is built around 10 major attribute/skill areas and provides insights and best practises to become a good sponsor. The last part of the book includes  a summary, the history of the research and appendices talking about 21 perils of using consultants (Why not write a book about this Jim?) and a story on project saboteurs with a reference to the book The Project Saboteur.

The author sees the sponsor as a Clipper ship captain with skills like inspiration, hard work, imagination and fast decision making and many more. Compare Captain Richard Woodget of the Cutty Sark.

As a reference point for an excellent project sponsor we see the ideal captain. This ideal captain is positioned in the middle of the Captain Scale with five different functionalities (see the QRC picture with the Captain Scale/ Inspirational personality spectrum).

In this Captain Scale we see at both ends the poor-quality project sponsors: Mother hen and Deadbeat dad and in between the Nitpicker and Drifter.

The 10 major skills are (in order of importance):

 1. Inspiration
 2. Perspiration (aka hard work)
 3. Imagination
 4. Decisiveness
 5. Connection
 6. Emotional maturity
 7. Resourcefulness
 8. Nimbleness
 9. Driven
 10. Progression

dia1 To download: qrc-the-good-sponsor-161014-v1-0

Every skill has its own chapter and you get a deep dive into the skill and a decomposition in competences. E.g. perspiration includes commitment, optimization and sponsor bonds. For this specific bonding competency, a separate appendix gives you 25 questions to ask project managers to promote bonding. Besides the detailed explanation including many best practises, examples of good and bad sponsors, and examples how to improve executive sponsor skills, you will get some additional material like a related book that you might consider to read including a one-page summary, a quiz to test the specific skill based on the judgement of every competence (very skilled, skilled, moderately skilled and poorly skilled) and the fit on the inspirational personality spectrum for this skill. Every chapter ends with four exercises to improve the discussed skill.

Conclusion: definitely worthwhile to read if you are in the position of project sponsor and want to improve your own sponsor skills. I will include the outcome of this book in my own project board / sponsor awareness workshops.

The Chaos Group offers a project executive sponsorship Self-testing kit. The kit includes an assessment and benchmark as well as a calculation tool to estimate the time you will need to spend on the project to make it successful. See: www.standishgroup.com/goodsponsor.

To order: The good Sponsor

Agile behaviour

presentationThis week I was guest speaker at the ABN AMRO PPM event “Agile and the impact on the Project Professional’. A nicely varied program with topics like a house of common event with excitatory theorems reflecting their future in the agile world, a stand-up consultants session hosted by Op Sterk Water and my presentation about Agile behaviour.

My presentation was the starting point to trigger the audience (> 250 attendees) and to set the stage for the other sessions. ABN AMRO’s Head of Project Professionals Selvi Ayranci opened the session with a looking back/forward and closed the event. I am looking back at a fruitful session.

Boekrecensie: Het dodo effect. Over gedragsverandering in organisaties

9789024403851-200x300Gyuri Vergouw neemt de lezer mee in zijn boek ‘Het dodo effect. Over gedragsverandering in organisaties’ naar het ‘onzichtbare deel’ van de organisatie, ook wel de onderstroom genoemd en hoe deze onderstroom de gewenste veranderingen kan beïnvloeden.

In het eerste deel komen we een aantal karikaturen tegen die ieder hun eigen specifieke gedrag ten toonstellen en waar iedere organisatie mee te maken heeft. Achtereenvolgens komen zonnekoningen, hofnarren, klokkenluiders, en roofridders en frontsoldaten aan bod.

In het tweede deel krijgen we inzicht hoe mensen in organisaties elkaar het leven zuur kunnen maken en wat je daaraan kan doen. Hierin komen de volgende aspecten aan bod:

 • Injaloetitis (over jaloezie die gepaard gaat met incompetentie)
 • Angstcultuur
 • De generatiekloof (vele (sub)generaties
 • Rouwverwerking (ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en aanvaarding)
 • Organisatierot (verloedering)

dia1Deel drie duikt in de niet zichtbare aspecten van een organisatie die successen in de weg kunnen zitten of in ieder geval ze niet positief beïnvloeden:

 • De Abilene-paradox (groepen van mensen nemen besluiten die tegenovergesteld zijn aan hun afzonderlijke overtuigingen)
 • De trivialiteitswet van Parkinson (de meeste tijd gaat zitten in de minst belangrijke agendapunten)
 • De paradox van Cobb (we weten het waarom van het mislukken en hoe dat te voorkomen maar laten de projecten nog steeds mislukken)
 • Het Acapulco-syndroom (in 90% van de vergadertijd denk je aan andere dingen dan aan de vergaderonderwerpen)

Het laatste deel gaat in op onze eigen onbewuste kant. Wat doet het George Clooney-effect (Halo-effect), de voorkeur voor bevestiging (overtuigd van eigen gelijk), de commitmentillusie (ja zeggen, nee doen) en tenslotte het dodo-effect (over generalisatie van het effect van een therapie) met ons zelf.

Ieder van de hiervoor genoemde rollen, gedragingen en aspecten worden in afzonderlijke hoofdstukken uitgebreid beschreven waarbij de auteur wetenschappelijke kaders koppelt aan zijn eigen ervaringen. Ieder hoofdstuk heeft eenzelfde opbouw: beschrijving, consequenties, aanpakken en do’s en don’ts en de relatie en samenhang met de overige aspecten.

Als rode draad door al deze hoofdstukken zijn de kernbegrippen verbinding, verantwoordelijkheid, tegenspraak, commitment en compassie. De auteur eindigt met het citaat uit De kleine prins van Antoine de Sain-Exupéry

Bestellen: Het dodo effect. Over gedragsverandering in organisaties

dia2

Book review: Estimating in Agile

estimating_pocketbook_front_coverIn some of my previous posts I wrote about DSDM and UX design, Agile risk management and DSDM and Agile Project Management and Scrum. This is another little book in the same style. And this booklet too can be read as an addendum to DSDM’s Agile Project Management Framework or separately to enlarge your knowledge about estimating in agile.

Mairi Osborne and Barbara Roberts are the authors of the book ‘Estimating in Agile‘.

Different estimating techniques as story points, velocity and T-shirt sizing as well as estimating practices to estimate story points with planning poker and by using affinity. Estimation of velocity by using commitment-based planning (60% of the User Stories are must haves and state the guaranteed minimum usable subset), task breakdown, T-shirt sizing or three-point estimating.

Four estimation principles are explained and explored:

 • Know the purpose: estimate usage, level of detail, time spend
 • Validate the estimate: collaborate, use more than one technique, learn from experience
 • Expect change and uncertainty: risk and contingency, unknowns and assumptions
 • Take ownership: collaborative estimating, business risk

A brief part of the book describes when estimates are required and for what purposes during the DSDM Agile Project Framework life cycle.

The last part shows that estimating, planning and project control are iterative and closely linked activities. The burndown chart, showing the MoSCow (3 lines representing M, S and C) burning down hours against tasks, gives a good insight if it is still feasible to deliver the guaranteed minimum usable subset or if you can deliver more.

Conclusion

This book shows that estimating in an agile context is much more than using planning poker. Understanding the four estimation principles and use the practical advices offered will give you a good starting point when you start estimating.

To order: Estimating in Agile

Agile Portfolio Management Framework

In one of my previous blogs I wrote about ‘Agility by delivering changes as ‘business as usual’

In that article I created a list of aspects to take into account when designing an agile portfolio management framework. In this article I expanded and re-ordered the list and I summarized it in a picture. I updated the original article too.

dia1Agile Portfolio Management Framework:

Strategy assessment

 • Internal and external environment assessment (SWAT)
 • Portfolio management must facilitate sustainable business change (People, Planet, Prosperity, Processes, and Products)
 • Strategic objectives setting
 • Develop strategic themes.

Direction Setting

 • Portfolio vision, goals and objectives
 • Portfolio management facilitates innovation as part of the roadmap
 • Portfolio management must move away from the iron triangle and focus on delivering value, capacity and time-to-market
 • Close cooperation between enterprise architecture and portfolio management (addressing enabler epics (NFRs, technology drivers, innovations) to be part of the roadmap) to invest in (digital) technology to win, serve and retain customers
 • Portfolio management will have large impact on strategic decisions (achievability, technology trends).

 Selection

 • Funding at value streams or permanent agile teams level and not at project or programme level
 • Funding must be aligned with the strategy or strategic themes. Enlarge or lower the number of agile teams must take place to align with the strategic themes
 • A short simple business case justification must be used to put epics on a portfolio backlog
 • The portfolio backlog epics must be prioritized based on attractiveness, risk or opportunity costs, time criticality and the duration. The weighted shortest jobs first (WSJF) from SAFe is a good example. Standish ‘Law of the eatable elephant’ is in line with this.
 • Epics can be business related as well as non-functional
 • Epics must be head and heart-driven, not just head-driven
 • Keep epics as small as possible but it must contain more than one feature
 • Number of epics in the roadmap must be WIP limited.

Planning

 • Portfolio plans will be replaced by a portfolio backlog with epics and a rolling-wave portfolio roadmap (Roadmaps include six key elements: time frame, prioritized and identifiable outcomes, strategic themes, context-specific content, dependencies, investment outlay)
 • Starting point for a portfolio roadmap must be a portfolio vision
 • Rolling-wave portfolio roadmap must be a living document. Only the first part must be committed to make sure changes can be embraced
 • Portfolio roadmaps must have a cadence or heartbeat to increase throughput and integration moments/milestones to create learning loops
 • Portfolio roadmaps must show retrospective events
 • Portfolio roadmap achievability must be based on (group of) team(s) velocity and not on optimized resource utilization. 100% resource utilization will lead to a lot of busy persons but no delivery!
 • Portfolio roadmap must be approved by senior management and communicated to the organization
 • Must be a continuous integrated portfolio planning process with regular strategic reviews (included fact-based feedback loops) and pivot when needed
 • Portfolio roadmap development includes strategic option analysis / scenario planning.

 Delivery

 • Portfolio dashboards must show the funding of value streams (and permanent agile teams) and the alignment with and budget allocation across the strategic themes
 • Portfolio dashboards must show progress on epic level. Details of epic break downs in features and user stories are not for the portfolio level (respect the decentralized decision making)
 • Focus must be on delivering value / benefits and not on OTOBOS (On Time, On Budget, On Scope)
 • Possible portfolio dashboards Key performance indicators and metrics (not limitative): productivity (feature lead time), agility (predictability, number of releases), quality (satisfaction, #defects), metrics for self-improvement, time to market, NPS
 • Use timely, accurate, and relevant information based on real time (automated) performance data, avoid manual aggregation
 • Portfolio dashboards must show data-driven recommendations for decisions
 • Portfolio dashboard reporting at anytime
 • Dependency management on epic level (inter and intra dependencies)
 • Doing the right things (metrics on effectiveness), Doing it right (metrics on process efficiency). Compare over more than one period
 • Customer feedback to evaluate the effectiveness of the roadmap
 • Portfolio dashboard reporting creates transparency and will motivate stakeholders
 • Integrated tooling (EA and PPM) must give real time insights (rich information) about the health of initiatives, capacity and what-if scenario analysis corresponding with the requester’s role.

Behaviour

 • Senior management commitment (much more leadership, less management)
 • Decentralized decision making
 • End-to-end transparency
 • Inspect regularly and adapt where needed
 • Feedback is crucial
 • Empowered employees
 • Culture of collaboration (remove silo’s).

Looking forward to your comments and adjustments so we can co-create a new Agile PfM Framework.

Scrum or Kanban

In one of my previous blogs I wrote about ‘Agility by delivering changes as ‘business as usual’

In that article I showed a picture with different agile methods and frameworks. On the team level I mentioned Scrum, Kanban and DevOps. I came across a blog post from Roman Pichler titled ‘Is Scrum right for your product?’. A nice article explaining when to use Scrum and when to use Kanban, by following a product life cycle from launch via product market fit till the end of life. I added DevOps to his approach in the same product life cycle and will use this to expand my own article. See the animated PowerPoint too.

During the first part of a product life cycle the uncertainty is high and the focus is on goal driven iterations for the first product launch and market fit product. During this part of the life cycle Scrum is a great fit to cope with uncertainty and product iterations developed by the whole team. During the rest of the product life cycle the amount of uncertainty and change gradually declines. Here Kanban is a good fit. User Stories will be realized in a continuous flow by one or more of the individual team members.

When a major product upgrade has to be delivered by the whole team Scrum could be a better choice for that goal oriented iteration, otherwise Kanban stays a good fit.

To avoid the error prone handover and to shorten the time to market the Development and Operations teams can be integrated. Kanban is a good fit for the DevOps team. When to start with DevOps varies.

See: Is Scrum right for your product?