Tag Archives: teamwork

Review: The Five Dysfunctions of a Team

9780787960759-480x600In the book The Five Dysfunctions of a Team – A leadership fable Patrick Lencioni explains the essence of collaboration within a team. The book has been available for a number of years, but I found it on many lists, for example as one of the recommended books within SAFe, so that my curiosity was triggered.

The book consists of two parts, where the first, most voluminous part tells a fable in which we see a non-functioning management team struggle in her sometimes difficult way to a truly cooperative team and the second part deals with understanding of and countering the five dysfunctions.

In the fable, we follow the newly appointed CEO Catherine, who was commissioned by the board to turn the management team into a truly collaborative team that can produce results. In a number of off-sites she starts with het management team to build a real team. She explains step by step everyone the triangle with the five dysfunctions of team. As a first step, she discusses what “absence of trust” means. Through a number of exercises, she works on improving mutual trust. Then she grasps the fifth frustration ‘inattention to results’ and sets the goal for the coming period with the group. Through a variety of exercises, the other three frustrations also come up for ‘fear of conflict’, ‘lack of commitment’ and ‘avoidance of accountability’. It is as expected, really learning by mistakes, three steps forward and two steps back, but eventually a real team emerges.

The Five Dysfunctions of a Team (QRC, 180123) v1.0To download: The Five Dysfunctions of a Team (QRC, 180123) v1.0

In the second part the author zooms in on the triangle used in the fable with the five dysfunctions. We get a summary of the model and a team questionnaire containing fifteen questions to determine which dysfunctions are / are not applicable for the team

Subsequently, we get for each dysfunction, characteristics of teams where the dysfunction is present and characteristics of teams that have mastered the dysfunction. In addition, we get a number of suggestions on how to counter the dysfunction and what role the leader should play in this.

Finally, the relationship between the various dysfunctions is explained. The first step is trust. If there is trust, one dares to enter into conflicts through which involvement is created. By being involved one feels accountable and with this the desired results can be achieved.

Conclusion: an easily readable book that clearly highlights the essence of teamwork. The five dysfunctions offer a nice handle to show whether or not a team is functioning properly. A must read for agile teams. The team questionnaire (fifteen questions) is a simple tool to determine which dysfunctions are / are not applicable for the team. If you look further at the suggestions offered to tackle the dysfunctions, you will get a toolbox to turn a group of people into a real team. It’s a pity that the suggestions offered are not more concrete.

To order: The Five Dysfunctions of a Team

9780470823385-480x600For those who prefer a manga like edition, I can recommend the illustrated leadership fable The five dysfunctions of a team, illustrated by Kensuke Okabayashi (see example pages)

To order: The Five Dysfunctions of a Team (Manga edition)

 

Schermafdruk 2018-02-01 20.24.59

 

Advertisements

Recensie: De 5 frustraties van teamwork

9789047001966-480x600In het boek De 5 frustraties van teamwork – Hoe zorg je ervoor dat samenwerken leuk blijft legt Patrick Lencioni de essentie van samenwerking binnen een team uit. Het boek is alweer een aantal jaren beschikbaar maar ik kwam het tegen op vele lijstjes, bijvoorbeeld als een van de aanbevolen boeken binnen SAFe, zodat mijn nieuwsgierigheid getriggerd werd en een recensie op zijn plaats is.

Het boek bestaat uit twee delen, waarbij het eerste, omvangrijkste, deel een parabel vertelt waarin we een niet functionerend managementteam zien worstelen in haar soms moeizame weg naar een echt samenwerkend team en het tweede deel ingaat op het begrijpen en tegengaan van de vijf frustraties.

In de parabel volgen we de net aangestelde CEO Catherine die van het bestuur de opdracht had gekregen om van het managementteam een echt samenwerkend team van te maken die resultaten kunnen neerzetten. In een aantal off-sites gaat zij met het managementteam aan de gang waarbij zij de driehoek met de vijf frustraties van teamwork stap voor stap met iedereen doorleeft. Als eerste stap bespreekt ze wat ‘afwezigheid van vertrouwen’ betekent. Middels een aantal oefeningen werkt ze aan het verbeteren van het onderlinge vertrouwen. Vervolgens pakt ze de vijfde frustratie ‘te weinig aandacht voor resultaten’ beet en stelt met de groep het doel voor de komende periode vast. Middels een scala aan oefeningen komen ook de andere drie frustraties ‘angst voor conflicten’, ‘gebrek aan betrokkenheid’ en ‘verantwoordelijkheid mijden’ aan bod. Het is zoals te verwachten, echt vallen en opstaan, drie stappen vooruit en twee stappen terug maar uiteindelijk ontstaat een echt team.

De vijf frustraties van teamwerk (QRC, 180121) v1.0Downloaden: De vijf frustraties van teamwerk (QRC, 180121) v1.0

In het tweede deel zoemt de auteur in op de in de parabel gehanteerde driehoek met de vijf frustraties. We krijgen een samenvatting van het model en een teamonderzoek vragenlijst met daarin vijftien vragen om vast te stellen welke frustraties wel/niet een probleem vormen voor het team.

Vervolgens krijgen we per frustratie karakteristieken van teams waar de frustratie aanwezig is en karakteristieken van teams die de frustratie onder de knie hebben. Daarnaast krijgen we per frustratie een aantal suggesties hoe de frustratie is tegen te gaan en welke rol de leider hierbij moet spelen.

Tenslotte wordt de relatie tussen de verschillende frustraties toegelicht. De eerste stap is vertrouwen. Als er vertrouwen is durft men conflicten aan te gaan waardoor betrokkenheid wordt gecreëerd. Door betrokken te zijn voelt men zich verantwoordelijk en hiermee kunnen de gewenste resultaten geboekt worden.

Conclusie: een vlot leesbaar boek dat de essentie van teamwork helder naar voren brengt. De vijf frustraties bieden een mooi handvat om te laten zien of een team wel of niet goed functioneert. Een must voor agile teams. Middels de teamonderzoek vragenlijst wordt een eenvoudig instrument aangeboden om middels vijftien vragen vast te stellen welke frustraties wel/niet een probleem vormen voor het team. Kijk je verder naar de aangeboden suggesties om de frustraties te lijf te gaan dan krijg je een gereedschapskist om van een groep mensen een echt team te maken. Alleen jammer dat de geboden suggesties niet wat concreter uitgewerkt zijn.

Bestellen: De 5 frustraties van teamwork