Tag Archives: batenmanagement

Recensie: Benefits realization management

img_14721-kopieIn het boekje (white paper) ‘Benefits realization management’ neemt de auteur Ruud Kramer je mee in de wereld van benefits management. Met dit boekje wil hij aantonen dat het zinvol is om meer aandacht te geven aan batenmanagement. Daarnaast neemt hij je mee in zijn aanpak van Benefits Realization Management dat een nadere invulling is van het onderdeel Benefits Management van MSP.

Ik kom programmamanagers tegen die sterk focussen op de projecten in hun programma maar te weinig aandacht hebben voor het realiseren van de baten. Gebruik van methoden zoals MSP met het benoemen van Business Change Managers en deze BCM’ers verantwoordelijk maken voor het verzilveren van de baten helpt hierbij maar wordt lang niet altijd gevolgd.

Dit boekje kan prima gebruikt worden om het belang van batenmanagement aan te tonen en ideeën op te doen voor het invullen van batenmanagement, ongeacht de methode die je gebruikt. Het biedt handvatten voor het in kaart brengen en meetbaar maken van te realiseren baten, het optimaliseren van mogelijke baten en het gebruik bij het optimaliseren van een projectenportfolio. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van schermafdrukken van een batenmanagementtool (Wovex BRM-software).

Het boekje is onderverdeeld in drie hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk staat de Benefits Dependency Map centraal. Hoe breng je de oorzaak-gevolg relaties tussen doelen, uitkomsten, veranderinitiatieven en de lange termijnambities in kaart. De Benefits Dependency Map wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een voorbeeld van een Integraal Werkplek Ontwikkelingsprogramma. Uitgaande van strategische ambitie (“start with the end in mind”) kan terug geredeneerd worden naar uiteindelijk de mogelijke veranderinitiatieven. Vervolgens maak je samen met gebruikers inschattingen van realistisch haalbare baten (KPI’s) en deze voeg je toe aan de Benefits Dependency Map. In overleg met de belangrijkste stakeholders kan de Map wellicht nog worden uitgebreid met additionele afgeleide doelen. Door de voor hen belangrijke baten te benoemen en te visualiseren en daar ook over te gaan rapporteren heb je een prima instrument om deze stakeholders betrokken te houden. Tenslotte kunnen in overleg met deze stakeholders randvoorwaarden benoemd worden en aan de Benefits Dependency Map worden toegevoegd.

Het tweede hoofdstuk geeft aan hoe je kan optimaliseren door het juiste scenario te kiezen. Niet alle baten zijn even belangrijk. In overleg met de stakeholders kunnen aan de verschillende baten wegingsfactoren worden gehangen zodat subjectieve meningen worden geobjectiveerd. Voegt men vervolgens bij de verschillende initiatieven de mate van ontwikkeling toe (niets doen, brons, zilver, goud) dan kan men verschillende scenario’s creëren door te variëren met de mate van ontwikkeling en wat dat betekent voor de te realiseren baten (What-if dashboard). Op basis hiervan kan vervolgens de stap gezet worden naar de hiervoor noodzakelijke producten of processen (lees output van projecten) en de daarbij behorende projecten en lijnactiviteiten.

Het laatste hoofdstuk gaat over de opvolging. Waar staan we met de batenrealisatie, moeten we corrigerende maatregelen nemen? Meten van zowel tussen- als eindresultaten moet het benodigde inzicht leveren. Door in een dashboard de performance indicatoren zichtbaar te maken en te laten zien hoe deze indicatoren zich ontwikkelen in de tijd gezien krijgt met een krachtig instrument om te volgen of we de gewenste baten gaan halen en of er eventuele acties genomen moeten worden.

Conclusie

Een leuk boekje om batenmanagement over het voetlicht te brengen. Middels het stappenplan en de vele plaatjes wordt de kracht van batenmanagement en de Benefits Dependency Map helder neergezet en krijgt men een goed beeld dat voor het bereiken van succes er meer nodig is dan alleen het afronden van projecten.

Zie ook http://www.bizfits.nl