Recensie Projectmatig werken in lokale besturen

9782509010568-480x600Recentelijk kwam ik het boek Projectmatig werken in lokale besturen geschreven door Katlijn Perneel en Theo Wijnen tegen met verschijningsdatum februari 2020. Via Managementboek kreeg ik een recensie exemplaar. Het was echter geen nieuw boek maar de 2deeditie. De eerste versie was van 2014. Jammer dat de auteurs de mogelijkheid niet hebben aangegrepen om er een geheel herziene druk van te maken.

Het boek is geschreven voor de Belgische markt zodat de terminologie aansluit bij lokale Belgische besturen. Denk hierbij aan begrippen zoals: OCMW-Raad (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), MAT (Managementteam) Vast bureau, CBS (College van Burgemeester en Schepenen), en Bestendige Deputatie.

In vijf hoofdstukken passeren de basisbegrippen van projectmatig werken de revue. Beginnend met enkele definities, typen projecten, het waarom van projectmanagement en wanneer projecten succesvol zijn. Vervolgens komt het belangrijkste hoofdstuk aan bod waarin de levenscyclus van een project wordt beschreven. Hierbij volgen we de vier fasen initiëren, definiëren, uitvoeren en afsluiten van een project. Een aanpak die gezien kan worden als een vereenvoudigde versie van PRINCE2. Aansluitend wordt ingegaan op het belang van een cultuur van projectmatig werken, de projectorganisatie, het projectbureau en de rol van de stuurgroep.

In een volgend hoofdstuk wordt ingegaan op veranderingsmanagement. Het belang van een impactanalyse, communicatie(plan), het change management continuüm model van Conner (fasen van engagement en effecten) en de curve van Elisabeth Kübler-Ross (effect van negatieve boodschappen). Afsluitend wordt kort ingegaan op projectmanagement als onderdeel van integraal management (doelstellingen-, kwaliteit- en risicobeheer), de drie niveaus van management (strategisch, tactisch en operationeel management) en het inbedden van projectmatig werken (portfolio-, programmamanagement, implementatie en risicomanagement).

Conclusie: Een boek dat anno 2020 wordt uitgegeven, ook al is het een herdruk, had veel meer toegevoegde waarde kunnen hebben als in dit boek ook ingegaan was op een agile aanpak naast de hier geschetste projectmatige aanpak. Ik kan mij namelijk niet indenken dat lokale Belgische besturen hier niet mee bezig zijn. Het boek biedt een eerste inzicht in projectmatig werken a.d.h.v. een vereenvoudigde versie van PRINCE2 uitgebreid met changemanagement en het inbedden van projectmatig werken in de organisatie. Ter ondersteuning worden voorbeelden gegeven vanuit verschillende gemeenten en OCMW-raden (nb. Ik heb de indruk dat de voorbeelden ondertussen achterhaald zijn).

In Nederland wordt bij overheden onderscheid gemaakt tussen een bestuurlijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtgever en kan een gedelegeerd opdrachtgever worden aangesteld. Ik had graag gezien hoe hier in België mee wordt omgegaan bij de inrichting van stuurgroepen (zie: De opdrachtgever).

In het boek wordt regelmatig verwezen naar een bijgevoegde cd-rom met daarop sjablonen, voorbeelden en daarnaast een handleiding en methodiek van de gemeente Knokke-Heist. Jammer dat de cd-rom er niet bij zat (hoewel, mijn laptop heeft geen cd-rom lezer) en dus jammer dat ze geen site hebben gecreëerd waar de documenten te downloaden zijn.

Bestellen: Projectmatig werken in lokale besturen

 

One response to “Recensie Projectmatig werken in lokale besturen

  1. Pingback: Overview of my year 2020 book reviews | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s