Managen van agile projecten, 2de geheel herziene druk

9789401800242_CoverLR-230x290De nieuwe geheel herziene druk van ons boek is beschikbaar!

De kern

Het boek Managen van agile projecten 2de geheel herziene druk is gebaseerd op Agile Projectmanagement Handbook Version 2 van DSDM en vervangt daarmee de 1ste druk die gebaseerd was op DSDM/Atern versie 2 en het Agile Project Management Handbook Version 1.2 van APMG.

Dit boek is geschreven voor de Projectmanager die leidinggeeft of gaat geven aan agile projecten. Het is echter geen rechtstreekse vertaling van het DSDM handboek. Op onderdelen geeft het boek een eigen visie op het managen van agile projecten. Verder is getracht de methode meer toegankelijk te maken voor de lezer.

Het boek is onderverdeeld in een viertal delen.

  • In deel I. Methodiek worden de uitgangspunten, het raamwerk, de filosofie, de principes en de succesfactoren van AgilePM beschreven. Verder worden in dit deel de AgilePM-rollen, -processen en -producten beschreven.
  • In deel II. Projectmanagement wordt nader ingegaan op de consequenties van de AgilePM-aanpak voor de verschillende aspecten van projectmanagement.
  • In deel III. Technieken worden de afzonderlijke technieken beschreven die in agile projecten worden toegepast om ervoor te zorgen dat de filosofie en uitgangspunten van AgilePM in projecten ook daadwerkelijk worden ingevuld.
  • In deel IV. Afstemming wordt ingegaan op de vraag hoe de verschillende methoden zich tot elkaar verhouden. AgilePM en PRINCE2 worden met elkaar vergeleken. Scrum, Lean Six Sigma, continue oplevering, DevOps-teams, Kanban en PRINCE2 Agile worden nader toegelicht. Verder wordt aangegeven hoe de verschillende methoden zijn te combineren en hoe een compleet portfolio van projecten met verschillende methoden het best kan worden gemanaged.

Dit boek is een geschikte basis om zich voor te bereiden op het examen AgilePM Foundation en Practitioner.

Samenvatting

De AgilePM-methode voor het managen van agile projecten bestaat uit een raamwerk, omvattende een filosofie, daarvan afgeleide principes en een viertal bouwstenen.

De AgilePM-filosofie is dat ieder project moet worden afgestemd op duidelijk gedefinieerde bedrijfsdoelen en moet focussen op een vroege oplevering van producten die echt toegevoegde waarde leveren aan de bedrijfsorganisatie.

AgilePM kent een achttal principes. Agile in meer algemene zin kent meer principes die hier bovendien iets van afwijken. De agile principes zijn met name gericht op het zelf-organiserende team. De AgilePM-principes zijn meer gericht op het project als geheel.

De vier AgilePM-bouwstenen zijn:

  • Mensen > de rollen en verantwoordelijkheden
  • Processen > de afzonderlijke stappen in de projectlevenscyclus
  • Producten > de noodzakelijk op te leveren producten
  • Toepassingen > de te gebruiken tools en technieken

Belangrijke technieken zijn met name timeboxen, planning poker, gefaciliteerde workshop en prioritering van functies op basis van het MoSCoW-principe.

Het AgilePM-procesmodel onderscheidt zes processen ofwel zes fasen (zie figuur 1):

Dia06

In de Pre-projectfase wordt besloten het project uit te voeren. In de Haalbaarheidsfase wordt nagegaan of het project vanuit zowel zakelijk als technisch oogpunt realiseerbaar en wenselijk is. In de Fundatiefase wordt, zoals de naam zegt, de fundering gelegd voor de uitvoering van het project.

Na de Fundatie start de uitvoering van het project. Dat gebeurt in vooraf gedefinieerde increments. Per increment wordt een werkend deel van het eindresultaat opgeleverd. Ieder increment bevat in principe de fasen Ontwikkeling en Ingebruikname.

Na de Implementatie wordt een nieuw increment opgestart of het project afgesloten mocht aan de eisen zijn voldaan. In de Post-projectfase wordt nagegaan of de geprognotiseerde baten ook daadwerkelijk zijn of worden gerealiseerd.

AgilePM maakt onderscheidt tussen de projectbesturing, het Ontwikkelteam en overige rollen (zie figuur 2). De projectbesturing wordt gevormd door de Bedrijfssponsor zijnde de opdrachtgever, de Bedrijfsvisionair zijnde de vertegenwoordiger van de gebruiker op managementniveau, de Technisch Coördinator zijnde de vertegenwoordiger van degene die het resultaat moeten opleveren en de Projectmanager, verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie.

Het Ontwikkelteam wordt gevormd door de Teammanager, de Bedrijfsambassadeur, de Bedrijfsanalist, de Ontwikkelaar en de Tester. Essentieel binnen AgilePM is dat er sprake is van een zelf organiserend team. De Teammanager moet ervoor zorgen dat het Ontwikkelteam ook echt als team functioneert. De Teammanager is in deze echter meer faciliterend en begeleidend dan manager. De Bedrijfsanalist vertaalt de bedrijfseisen naar technische oplossingen De Bedrijfsambassadeur is verantwoordelijk voor het detailleren en prioriteren van de gebruikerseisen en voor het (laten) testen van de gerealiseerde producten vanuit gebruikersperspectief.

De overige rollen binnen de AgilePM-structuur zijn de Bedrijfsadviseur, de Technisch Adviseur, de Workshop Moderator en de agile coach. De Bedrijfsadviseur is vaak een collega van de Bedrijfsambassadeur en levert specialistische input. Datzelfde geldt voor de Technisch Adviseur maar dan alleen vanuit het leveranciersperspectief.

Dia05Figuur 2: AgilePM-organisatiemodel

AgilePM maakt gebruik van bedrijfs-, management- en specialistenproducten. Afhankelijk van het project en de omgeving kunnen producten worden samengevoegd. Net als bij PRINCE2 moet het project op maat worden gemaakt en kunnen producten worden samengevoegd

Doelgroep

Dit is een interessant boek voor iedereen die benieuwd is naar het managen van agile projecten en meer wilt weten dan alleen scrum. Het is enerzijds geschreven voor personen die zich willen voorbereiden op het AgilePM Foundation en Practitioner examen en anderzijds voor mensen die naast AgilePM zelf ook de relatie van AgilePM met andere agile methoden en raamwerken willen begrijpen.

Bestellen: Managen van agile projecten.

 

2 responses to “Managen van agile projecten, 2de geheel herziene druk

  1. Pingback: How to understand the forest of Agile methods, and frameworks? How can we see the wood for the trees? | Henny Portman's Blog

  2. Pingback: Overview of my year 2016 book reviews | Henny Portman's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s