boekrecensie: 100% succesvolle IT-projecten

Net het boek 100% succesvolle IT-projecten van Klaas Jung en Gerard van de Looi gelezen. De schrijvers geven hun visie waarom IT-projecten falen en hoe ze te laten slagen.

In vogelvlucht krijg je als lezer een overzicht van een aantal oorzaken van het falen van IT-projecten. Niet allesomvattend en dat is ook niet de bedoeling. De schrijvers willen niet inzoomen op specifieke problemen maar juist kijken naar wat er werkelijk gebeurt in projecten en waarom dit vaak niet goed gaat. Slechts 1 van de 3 projecten worden succesvol afgerond.

Op basis van hun eigen ervaring hebben de schrijvers vastgesteld dat oorzaken voor falen in een viertal dimensies zijn onder te verdelen.

Deze dimensies zijn:

Het gemeenschappelijke doel: bekendheid bij alle projectdeelnemers van het projectdoel en het achterliggende bedrijfsdoel.

Juiste gereedschap: Ieder type probleem vraagt zijn eigen projectaanpak en technieken

Communicatie en samenwerking: Samenwerking en communicatie tussen projectdeelnemers en belanghebbenden

Complexiteit: waarom kiezen voor een eenvoudige oplossing als het ook complex kan

Alle vier de dimensies worden nader onderzocht en uitgewerkt.

Al lezende leer je je eigen project specifieke problemen te herkennen en deze problemen te plaatsen binnen het kader van de vier dimensies. Heb je een probleem eenmaal herkend, dan kan je met behulp van de geboden hulpmiddelen, dit probleem structureer aanpakken om de succeskans van uw project te vergroten.

Actuele onderwerpen zoals outsourcing en offshoring, preferred suppliermodellen, contracten, prototyping, communicatie- en verwachtingsmanagement komen aan bod.

In het hoofdstuk ‘Het juiste gereedschap’ wordt de mythe van de softwarefabriek ontkracht. Verschillende projectaanpakken zoals de watervalmethode, de iteratieve projectaanpak en de hybrideaanpak worden summier beschreven en aangegeven wanneer een bepaalde aanpak gekozen zou moeten worden. Ook het gebruik van een kennissysteem (wiki) en een issuetracking-systeem wordt nader toegelicht. Maakt men gebruik van Product based planning, Activity based planning of van Role based planning en past dat bij de gekozen projectaanpak? Welke voordelen biedt prototyping en welke vormen van prototyping bestaan er (volledig operationele, half operationele, schematische prototyping). Voor- en vooral nadelen van outsourcing en offshoring komen uitgebreid aan bod inclusief de contractuele kant hiervan. Een belangrijke les, naast het creëren van een kort en bondig contract is de constatering dat je niet krijgt wat je vraagt, maar dat je krijgt wat je controleert. Juist bij outsourcing is kwaliteitsborging de sleutel voor succes.

Ook de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een randvoorwaarde voor succes. Dit moet een gelijkwaardige relatie zijn gebaseerd op respect, vergeving, onderhoud en geen angst voor conflicten. Opdrachtnemers komen vaak van buiten de organisatie en veelal vanuit een van de preferred suppliers. Ook hier weer de voor- en nadelen en de bijbehorende contractvormen.

De vierde dimensie complexiteit laat zien dat we het vaak veel te ingewikkeld willen doen. Is de IT leidend of zijn het de bedrijfsdoelstellingen. Een simpele, goed uit te leggen oplossing leidt vaker tot een succesvol project dan de technisch perfecte, maar vaak veel complexere oplossing.

In het laatste deel van het boek vertalen de schrijvers de vier dimensies naar hun eigen projectaanpak. Deze aanpak komt overeen met verschillende bestaande aanpakken maar is op een aantal plekken, in de ogen van de schrijvers, net iets anders, meestal eenvoudiger, ingericht.

De aanpak bestaat uit vier fases: de briefing fase, de prototypingfase, de oplossingsfase en de integratiefase. Per fase worden een aantal karakteristieken zoals het waarom, het wat (output), wie en wanneer beschreven. Ook worden de fasen vergeleken met RUP, PRINCE2 en Agile.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan een meetmethodiek om per fase aan de hand van een vragenlijst (onvoldoende, matig of goed) vast te stellen waar je moet bijsturen om de kans op succes te vergroten. Alle vragen worden uitgebreid behandeld en op www.100procentsucces.nl is de bijbehorende template te downloaden (na het versturen van een tweet).

Het boek wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.

Ik heb het boek met plezier gelezen. Het is duidelijk geen boek voor de beginnende projectmanager. Het biedt een aantal inkijkjes in mogelijke redenen voor het falen van projecten. Het gehanteerde model aan de hand van de vier dimensies is eenvoudig toepasbaar. Ik ben een groot voorstander van pragmatisme en ik geloof niet in dikke boekwerken die uiteindelijk door niemand worden gelezen. Ik kan me dan ook prima vinden in verschillende opmerkingen en aanbevelingen van de schrijvers. Ook de beschouwingen over samenwerking en complexiteit onderschrijf ik van harte. Waar ik mij niet in kan vinden zijn de beschouwingen over PRINCE2. Het lijkt erop dat het PRINCE2 principe tailoring voor de schrijvers onbekend is. Ook binnen PRINCE2 is het prima mogelijk om bureaucratie overboord te zetten, pragmatisch om te gaan met de processen, documentatie tot een minimum te beperken en toch goed bezig te zijn.

Kortom, dit boek is een aanrader voor iedereen die zijn vinger wilt leggen op mogelijke oorzaken voor het falen van projecten en voor het hebben van meer succesvolle projecten.
Bestellen:100% succesvolle IT-projecten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s